Generelle betingelser for Storåsen AS / Phil AS

Nedenfor finner du reglement og retningslinjer for brøyting i Pihl AS område på Sjusjøen, utført av Storåsen AS. Brøyte-entreprenør har en avtale med grunneier om å tilby brøyting til hytteeiere i et område. Deretter gjøres det avtaler direkte mellom hytteeier om brøyting til den enkelte hytte. Dette dreier seg om brøyting av fellesveger, samt stikkveg inn til hytte og p-plass ved hytte.

Priser

Pris for brøyting indeksreguleres i henhold til gjeldende avtaler i tre sesonger fremover. 21/22, 22/23 og 23/24.
Indeks 08663 vintervedlikehold
Denne er fram t.o.m 2. kvartal i 2023 : 1,1%

Fastprisen Sjusjøen sentrum etter indeksregulering for sesongen 2023/2024 kr 5549,60 eks.mva kr 6937 inkl.mva

Fastprisen innenfor bom Storåsen etter indeksregulering for sesongen 2023/2024 kr 6559,20 eks.mva kr 8199 inkl.mva

Snørydding utover dette etter avtale og egne satser

• Turer som er meldt under 24 timer før ankomst belastes kr 800 inkl.mva
• Turer som er meldt under 2 timer før ankomst belastes kr 1200 inkl.mva
• Øyeblikkelig utrykning ved ankomst meldt ved oppmøte belastes kr 2000 inkl.mva

• Strøing av p-plass ved hytte (bestilt av hytteeier), kommer i tillegg stykkpris er: kr 500 inkl. mva.

Hytter med vesentlig større brøytebehov avtales særskilt, eks: utleiehytter, hytter med byggevirksomhet.

Retningslinjer og forutsetninger for brøyteavtale

• Ved å betale fakturaen for brøyting godtas følgende vilkår / betingelser:
• At det er satt opp brøytestikker på egen stikkveg/ gårdsplass og påse at ønsket område er merket. Se vedlagt instruks for brøytestikkesetting. Er det ikke satt stikker vil ikke brøyting bli gjennomført.
• Ankomst til hytta skal meldes via Brøyte.no via APP. Senest 24 timer før ankomst. Mangler du innlogging ta kontakt via e-post: support@broyte.no eller på telefon 62000818, for å få tildelt tilgang.
• Grindåpning i gjerde atkomstveg må minimum være 3,5m helst 4m bred for at vi skal brøyte innenfor gjerde. Veg/p-plass inn til hytta kan ikke ha stein eller kvist i kjørefelt, og hytteeier er ansvarlig for å påse at dette er i orden.
• Fellesveger brøytes generelt ved snøfall og vind, stikkveger brøytes når brøyting er bestilt via app.
• Teknisk svikt og mangler utenfor vår kontroll kan medføre forsinkelser.
• Fra reguleringsplan for Sjusjøen – Pihl 1.1.10 Flaggstenger tillates ikke oppført, Utendørs radio og tv-antenner og lignende innretning skal plasseres minst mulig eksponert. Eventuelt utelys skal plasseres på bygningsvegg. Det erstattes ikke slike innretninger om det skulle bli skade på dette under brøyting.
• Uvær kan fortsatt innebære at hytteeier må rette seg etter beskjed fra entreprenør om å kjøre bil fram til hovedveg eller andre tiltak.
• Brøytearbeidene starter ved første snøfall på høsten tidligst 01.nov fram til siste snøfall etter påske senest 01. mai.
Ved sene snøfall, når teleløsning har startet, så vil entreprenør i samråd med grunneier kunne stoppe brøyting slik at vegen ikke ødelegges.
• Strøing av fellesveger gjennomføres i spesielt glatte perioder, behovet vurderes av entreprenør. Strøing av gårdsplasser og stikkveger etter nærmere avtale. Ved glatt veg og pågående regnvær skal entreprenør kunne avvente strøing eller andre tiltak til regnet har gitt seg.

 

Birkebeinervegen

Fakturering BOMAVGIFT belastes via Youpark.no ved skiltgjenkjenning på Storåsen.
PARKERING langs Birkebeinervegen eller p-plass Storåsen betales med VIPPS til 134915.
• Ved uvær kan Birkebeinervegen bli stengt på kort varsel. Trafikanten må da rette seg etter anvisninger fra Storåsen AS / Pihl AS via nettside / facebook www.storasen.no www.pihlske.no

Fakturering

Faktura sendes ut i september med forfall 1. oktober.

Kommunikasjon

SMS / Notifikasjon til hytteeiere gjennom Brøyte.no app

Sentralbord: 62000818
Brøytevakt: 91197360

(benyttes kun ved akutte behov og beskjeder)
Alt hva gjelder vær, føre og andre ikke akutte henvendelser bes tatt med sentralbord i åpningstiden på ukedager eller via mail.

www.storasen.no
Facebook: Storåsen AS
Mail: firmapost@storasen.no

Setting av Brøytestikker

Brøytestikker fåes kjøpt hos:
Gausdal Land (Mesnali)
Kiwi Sjusjøen
Storåsen AS
Utsyr: Brøytestikker, Spett eller bor

Sørg for å ha et spett eller bor for å få brøytestikken ned i bakken. Lag hull i bakken for så og sette brøytestikken ned i bakken slik at denne står stødig og ikke kan blåse ned eller velte. Minimun Ca 15-20 cm ned i bakken. Sørg for å sette ned stikker før kuldegradene kommer da dette gjør jobben unødvendig tung.
Ved merking av ved skal stikkene settes ca 15-20 cm utenfor vegskulder. Vegtraseen p-plass skal være fri for stein, kvist, heller, terrasser, platteng, materaler, møbler o.l og andre hindringer som kan skade utstyr ved brøyting.
Tenk at du skal kunne trekke en strek mellom brøytestikker uten hindringer som kan skade utstyr.

Eks:
Om det er hindringer (stein, kvist, heller, terrasser, platteng, materaler, møbler o.l) inne på gårsplass skal stikker settes i forkant av disse slik at når snøen kommer ser vi tydelig at vi ikke skal brøyte der. Også her ca 15-20cm før hindring.

Salgsbetingelser (Vipps)

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett via Vipps.

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Storåsen AS / Pihl AS Sjusjøvegen 2185, 2612 Sjusjøen – firmapost@storasen.no, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Der hytteområdet har avtale om det, må Faste betalinger betales av hytteeier før de kan bestiller tjenester fra Brøyte.no. Dette er ett abonnement med 12 mnd. bindingstid, som utløpet automatisk da den tiden er utgått. Avtalen må manuelt fornyes av hytteeier etter 12 mnd.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Siste revisjon: 09.09.23

Vi bruker cookies for å gi deg den beste brukeropplevelsen. Godta våre cookies og personvern vilkår.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Personvernsenter

Når du besøker nettsider vil det lagre eller motta informasjon fra din nettleser, i hovedsak i form av cookies. I listen under kan du kontrollere hva vi lagrer om deg.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
For å bruke denne nettsiden må denne tekniske kaken lagres. In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Paid traffic controller
Controls paid traffic to prevent fraud

Avvis alle cookies
Save
Godta alle cookies